សេចក្តីប្រកាសពត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីវិធានការបង្ការជំងឺ ហ្ស៊ីកា ជាពិសេសស្រ្តីមានផ្ទៃពោះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ថែសុខភាពខ្លួន និងកូនក្នុងផ្ទៃ ។​ សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែលភ្ជាប់មកជាមួយខាងក្រោមនេះ ។​ ពត៌មានបន្ថៃមសូមទាក់ទងទៅ៖ 115

Zika Press SEP