ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងបើកយុទ្ធនាការអប់រំសុខភាពទូទាំងប្រទេស​ ដើម្បីបង្ការ​ និងទប់ស្កាត់ជំងឺ​ហ្ស៊ីកា​ ទាំងតាមព្រំដែន​ និងក្នុងប្រទេស​ ។​ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរ​ ក្រុុមមន្រ្តីជំនាញកំពុងពង្រឹងប្រព័ន្ទតាមដានជំងឺ​ហ្សីុកាលើមនុស្ស​ និងរុករកមេរោគហ្សីុកា​ដែលអាចផ្ទុកលើមូសខ្លា​ និងទប់ស្កាតការរាតត្បាតឲ្យទាន់ពេលវេលា​ ។ សូមបងប្អូនជួយ Share សារ អប់រំរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងតៗគ្នា ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រប់ទីកន្លែង សូមអរគុណទុកជាមុន ។
ពត៌មានបន្ថែម សូមចុចមក: 115

Zika sticker1.sm  Zika sticker2.sm  Zika sticker3.sm  Zika sticker4.sm  Zika sticker5.sm  Zika sticker6.sm  Zika sticker7.sm  Zika sticker8.sm