សូមបងប្អូនបន្តគោរពគោលកា​រណ៍ណែនាំស្តីពីគម្លាតសុវត្ថិភាព​ ដេីម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យចម្លងកូវីដ​១៩​ នៅក្នុងសហគមន៍​ ។
ពត៌មានប​ន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ ១១៥​ !

social distance guidline052020sm