ទិវាជំងឺឆ្កែឆ្កួតពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៤

ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅតែជាគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកសុខភាពសាធរណៈ

 

ជំងឺឆ្កែឆ្កួត គឺជាជំងឺមួយក្នុងចំណោមជំងឺដ៍ចំណាស់បំផុតដែលបានស្គាល់ និងនៅតែជាបញ្ហា

សុខភាពសាធារណៈ និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ភាគច្រើនបំផុតនៃទ្វីបអាស៊ី។

Read more: World Rabies Day in Cambodia in 2014: Rabies remain a public health issue

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអេពីដេមីសាស្ត្រអនុវត្តឆ្នាំ២០១៥ រយៈពេល៦ខែ សំរាប់មន្ត្រីនៃមន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ រាជធានី-ខេត្ត ដែលបំពេញការងារទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតាមដាមជំងឺឆ្លង។

Read more: The AET Application Form and Course Announcement for Cohort 5 (2015)

១.តើជំងឺអេបូឡាជាជំងឺអ្វី?

ជំងឺអេបូឡា ឬ ជំងឺគ្រុនឈាមនៅអាហ្វិក បណ្តាលមកពីមេរោគអេបូឡាគឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលបណ្តាលអោយអ្នកជំងឺស្លាប់ ជាច្រើន និង អត្រាស្លាប់នៃជំងឺនេះមានរហូតដល់ ៩០ ភាគរយ។ ជំងឺអេបូឡាកើតមាននៅលើមនុស្ស និង សត្វ​ដូចជាសត្វស្វា និង ស្វាឪជាដើម ។ ជំងឺអេបូឡាផ្ទុះរាតត្បាតដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៧៦ នៅក្នុងភូមិមួយក្បែរទនេ្លអេបូឡាប្រទេសកុងហ្គូ និង តំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលមួយក្នុងប្រទេសស៊ូដង់។

គេមិនទាន់ស្គាល់ប្រភពនៃវីរុសអេបូឡានៅឡើយតែសត្វជ្រឹង Fruit bats ទំនងជាប្រភពនាំអោយកើតជំងឺអេបូឡាបើយោង ទៅតាមភស្តុតាងដែលរកឃើញ។

Read more: Questions and answers related to Ebola Virus Disease

The Ministry of Health (MOH} of the  Kingdom of Cambodia and  the Worl.d Health Organization  (WHO) wish to inform the public that currently, there is no case related to the Middle East Respiratory Syndrome Corona virus (MERS-CoV) infections and the Ebola Virus Disease have been detected in Cambodia, so far.

1. MERS-CoV is a novel coronavirus that causes acute respiratory illness in infected patients. The  virus was first reported by the WHO in 2012, and thus far all  cases worldwide remained associated  with the Arabian Peninsula. The risk of a MERS-CoV outbreak in Cambodia remains low as sustained human-to-human transmission of the virus has not been reported.

The  MOH's  Department  of  Communicable  Disease  Control  has,  since  2013,  been conducting MERS-CoV dissemination workshops in close collaboration with religious leaders, for communities at risk, that cover actions that should be undertaken by pilgrims betore, during and after their Hajj and Umrah pilgrhnages to the Middle East. There is currently no advisory against travel to countries of the Arabian Peninsula, or to countries reporting imported cases of MERS-CoV.

Read more: Enhanced Precautionary Measures Against Ebola Virus Disease and MERS-CoV

The  Ministry  of Health  would  like to  inform  the  population  of Cambodia  and  more  specifically,  any traveler  planning  to go to or coming back from the Arabian  Peninsula, that  a new disease  called MERS has been identified in some countries.

Read more: Preventive Information about MERS-CoV