ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជំរាបជូនសាធារណៈជនអំពីករណីពុលស្រាដែលបានកើតឡើង

ជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តក្រចេះនាពេលថ្មីៗនេះ និងវិធានការប្រុងប្រយ័ត្ន រួមទាំងវិធានការការពារសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

ទូទៅដើម្បីជៀសផុតពីករណីពុលស្រានេះ។

 

សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមទាញយក៖ Download

Phnom Penh, 27 October 2015: Confirmatory tests conducted on two serum samples by the World Health Organization (WHO) Reference Laboratory in Hong Kong have come back negative for measles.

Read more: Press Release: Measles cases found negative during confirmatory tests

Joint Press Release between the Ministry of Health, the World Health Organization (WHO), and the United Nation Children Funds (UNICEF)

Confirmation of one measles case after elimination of measles

One case of measles was confirmed in Kratie Province on 4 October according to laboratory tests conducted at the National Institute of Public Health (NIPH) at a suspected case which was reported on 15 September.

Read more: PRESS RELEASE: Confirmation of one measles case after elimination of measles

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអេពីដេមីសាស្ត្រអនុវត្តឆ្នាំ២០១៦ រយៈពេល៦ខែ សំរាប់មន្ត្រីនៃមន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ រាជធានី-ខេត្ត ដែលបំពេញការងារទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតាមដាមជំងឺឆ្លង។

Read more: The AET Application Form and Course Announcement for Cohort 6 (2016)

Created: 29-June-2015 

ទាញយក ដំបូន្មានសុខភាពៈ ជំងឺផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈឹមបូពា៍រ​ (MERS):

 
Download Health Advisory: Middle East Respiratory Syndrome (MERS)  

Download KH-ENG