ដើម្បីទទួលបានពត៌មាន សារ និងសារអប់រំថ្មីៗរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង

សូមចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម  Click here

http://cdcmoh.gov.kh/iec-material-and-other-documents/cdc-news

Latest updated, 15-Aug-2015: MERS-CoV  updated

The Ministry of Health would like to inform the population of Cambodia and more specifically, any traveller planning to go to or coming back from the Middle East and recently, South Korea, about MERS and Precaution measures.

Dowload details of Press release:  Khmer_ver  |  English_ver

Created: 07-Apr-2015

នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រារព្ធ ពិធីទិវាសុខភាពពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ។ សូមអានសេចក្តីប្រកាស ពត៌មានរួមរវាងក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក មានភ្ជាប់មកជាមួយនេះ ។

Download Khmer_Version | English_Version

Created: 27-Mar-2015

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ថា ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា បានបំបាត់ជំងឺកញ្រ្ចិលទាំងស្រុងនៅក្នុង ឆ្នាំ២០១៥ ។ ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង៦ ផ្សេងទៀត នៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច ដែលគ្មានជំងឺកញ្រ្ចិល រួមមាន ប្រទេស ប្រ៊ុយនេ ប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី ប្រទេសជប៉ុន ទីក្រុងម៉ាកាវ(ប្រទេសចិន) និង ប្រទេសកូរេខាងត្បូង ។

Download KH_Version

Created: 12-Jan-2014

សេចក្តីប្រកាសពត៌មានរួមរវាងក្រសួងសុខាភិបាល អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និង អង្គការ UNAIDS ស្តីអំពី បច្ចុប្បន្នភាពអំពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺអេដស៏ នៅឃុំ រការ ក្នុងស្រុកសង្កែ ខេត្ត បាត់ដំបង ។

Download KH